تفاوت دیدگاه از این بیشتر؟؟

این هم سندی بر صحبت های اینجانب مبنی بر اینکه آدمها متفاوت میبینند..

ببینید و بیاندیشید و تفاوت را احساس کنید..

من را هم از اندیشه خود با خبر کنید..لبخند

توضیح ضروری:صرفا جهت سرگرمی هست.ولی پیام آن مبنی بر تفاوت دیدگاه جدی است..

/ 6 نظر / 15 بازدید
راگاتزا

آدم نه انساناااا ، آدم و حوا منظوره !

راگاتزا

نفهمیدی ؟!؟! خُ دیدگاهی که آدم به سیب داشت و از زمین رونده شد یه دیده متفاوت دیگه [نیشخند]

apr

توضیح ضروری[متفکر][قهر]